คณาจารย์

นำทีมสอนโดย

Q1309648

ธรรมนูญ อะสีอุโค (พี่เดช)
– วศ.บ.  มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์
– ประสบการณ์สอนกว่า 18 ปี

Q1309648

อิสริยาภรณ์ ชัยประสิทธิ์ (พี่กวาง)
– วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– ประสบการณ์สอนกว่า 12 ปีAdvertisements